MO GÅRD

MO GÅRD

VARSLING OM OPPSTART AV REGULERING  OG FORHANDLINGER OM UTBYGGINGSAVTALE /

TILLEGGSVARSLING OM OPPSTART AV REGULERING IFM. UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET, INNLEMMELSE AV EIENDOM 92/167.                                                       

Reguleringen for Mo gård blir nå varslet på nytt i forbindelse med at planområdet er utvidet. Eiendommen med gbnr.: 92/167 er innlemmet i den utvidete planavgrensningen. 

I medhold av plan- og bygningslovens §12-1,12-8, 12-14 varsles oppstart av reguleringarbeid for  del av Mo gård 92/161, 92/231,92/227 og 92/167 på Dal, Eidsvoll kommune. Det varsles samtidig om innledning av forhandlinger om utbyggingsavtale i henhold til pbl. § 17-4.
Tiltaket utløser ikke krav om planprogram eller konsekvensutredning (iht. pbl. §§ 4-1, 4-2). 

Planområdet er på ca. 13 daa, og omfatter eiendommen gnr./bnr. 92/161, 92/231, 92/227 og 92/167. 
Oppdragsgiver er Stjerneklart AS.  

Formålet med planarbeidet er at gnr/bnr 92/161, 92/231, 92/227 og 92/167 reguleres til bebyggelse og anlegg og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Det skal bygges boliger på eiendommene og tilrettelegges for uteoppholdsarealer og arealer for vei.

Merknadsfristen er satt til fire uker etter annonserings-  dato. Frist for merknader er 18.9.2017. Naboer som omfattes av og ligger til planen, varsles direkte.  Planarbeidet har plan-ID : 023729300.

Innspill og spørsmål sendes til Lie Øyen arkitekter as:
post@lieoyen.no